Son Mong Tay :

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng